arrow down Kreidler logo arrow down

Kreidlerdatabase - Disclaimer & AVG & GDR

Disclaimer & AVG & GDPR

Disclaimer Kreidlerdatabase

Ook de Kreidlerdatabase ontkomt niet aan de omschrijving van het gebruik. Lees het dus.

Opgesteld: 24-12-1997 - Laatst bijgewerkt 15-12-2020

Kreidlerdatabase

Disclaimer Kreidlerdatabase

 • De Kreidlerdatabase en onderliggende sub-site's hierna te noemen Kreidlerdatabase, stelt het op prijs dat u hier een bezoek brengt.
 • De Kreidlerdatabase heeft als doelstelling het beheren, behouden en verspreiden van de bezigheden en hobby's waar het Kreidler betreft.
 • Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Kreidlerdatabase en informeert u over de activiteiten en interesses van de Kreidlerdatabase.
 • Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.
 • De site is voortdurend in ontwikkeling. Hiervoor houden wij de 'Rules of Usability ' aan.
 • Hoewel grote zorg besteedt wordt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 • U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze site niet zult verstoren door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.
 • Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de Kreidlerdatabase gecorrigeerd zullen worden.
 • Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden.
 • Aan de inhoud van de Kreidlerdatabase internet site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 • Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is (voor zover wij weten) vrij en gratis te gebruiken, echter wel met bronvermelding.
 • De Kreidlerdatabase heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich als nog tot Kreidlerdatabase wenden.
 • Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.
 • Aangezien het verboden is om op de openbare weg met opgevoerde Kreidlers te rijden, moeten de op deze site geplaatste technieken die gebruikt werden om een Kreidler 'harder' te laten lopen worden gezien als een leergang voor race- & circuit machine's en leerstof voor de techniek, alsmede als uiting voor de 'hoogstandjes' die uit technisch oogpunt nodig zijn om een machine zodanig te laten presteren.
 • De Kreidlerdatabase internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computer virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
 • Deze internet site kan tevens links bevatten naar andere sites. Kreidlerdatabase is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internet site's, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internet site.
 • Kreidlerdatabase wil geen vertrouwelijke informatie via deze internet site ontvangen, of informatie die auteurs rechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd.
 • Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij u ontvangen wordt door Kreidlerdatabase gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
 • De Kreidlerdatabase behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.
 • De door u verstuurde persoonlijke gegevens worden door Kreidlerdatabase gebruikt om contact met u te onderhouden.
 • Uw persoonlijke gegevens worden UITSLUITEND door mij gebruikt en worden niet gedeeld of verkocht.
  Enige uitzondering is melden van (misdadige) gegevens aan Justitie.
 • Door Kreidlerdatabase verzonden informatie per email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
 • Kreidlerdatabase staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan.
 • Aan de hier aan u aangeboden of toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 • Deze website gebruik in sommige gevallen Google Analytics, een web analyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandje's) die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. (Zie gebruik Google!)
 • Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Kreidlerdatabase

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

 1. Ik ben mij ten zeerste bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met uw privacy en deze goed te beschermen.
 2. Daarom ook heb ik al lang geleden besloten dat de Kreidlerdatabase bestaat uit twee gedeelten:
  Een internet gedeelte en een laptop gedeelte.
  1. Het internetgedeelte is openbaar en voor iedereen te raadplegen
  2. Het laptopgedeelte staat volledig los van het internet gedeelte!
 3. Indien u de gegevens van uw Kreidler doorgeeft - wordt u tevens gevraagd naar uw privé gegevens.
  Deze (privé) gegevens worden uitsluitend gebruikt op mijn laptop in de Kreidler DATABASE.
 4. In de Kreidlerdatabase (laptopversie) worden UW gegevens ingevuld in het RELATIESCHERM en voorzien van een UNIEK relatienummer.
 5. In de Kreidlerdatabase (laptopversie) worden de gegevens van uw Kreidler in het VOERTUIGSCHERM ingevuld.
  Vervolgens wordt het eigenaars nummer aan deze Kreidler 'gehangen'
 6. Op deze manier is het mogelijk de historie van elke Kreidler te volgen zonder dat persoonlijke gegevens openbaar worden.
 7. Zonder voorafgaande toestemming worden uw persoonlijke gegevens nooit doorgegeven, openbaar gemaakt of verkocht.
 8. Uw gegevens blijven bij mij: Ik geef uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 9. Indien u heeft besloten gebruik te maken van één van onze diensten vraag ik enkele gegevens van u teneinde deze diensten te kunnen leveren.
  Denkt u hierbij aan naam, adres, email en telefoonnummer etc.
 10. Ik sla deze gegevens pas op na uw verkregen toestemming.
 11. Er is één uitzondering, uitsluitend de gegevens van uw Kreidler worden gedeeld met de eigenaar van het Duitse Kreidler Museum
 12. Websites van derden: Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
  Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
  Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 13. Ik behoudt mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Opgesteld 11-12-1998 - Laatst gewijzigd: 08-03-2020

Kreidlerdatabase

General Data Protection Regulation

In 2018 is de nieuwe GDPR van kracht geworden.

De Kreidlerdatabase heeft de gegevens van de Kreidler eigenaren slechts op 1 (één) computer staan (en dus niet in de cloud o.i.d.) en heeft dit in een 2 keer beveiligd bestand staan. Er zijn, naar beste weten, voldoende maatregelen genomen om 'lekken' te voorkomen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt een Europa-brede wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar verwachting per 2018 zal vervangen. Volgens het meest recente tijdpad wordt de GDPR per 1 januari 2016, met een implementatietermijn van 2 jaar, van kracht. Besluitvorming over deze wet loopt voortvarend maar is nog in volle gang. De GDPR brengt ten opzichte van de huidige Europese privacy richtlijnen (de Data Protection Directive uit 1995) waarschijnlijk de volgende grote wijzigingen:

 • Bredere werkingssfeer. De wet is van toepassing als het data subject (de persoon) en/of de data controller/processor (de organisatie) in Europa woonachtig/gevestigd zijn.
  Dus ook op opslag en bewerkingen van persoonlijke gegevens van EU-burgers als dit buiten de EU geschiedt.
 • One-stop-shop. Er is één Europese wet en organisaties hoeven zich slechts met één Data Protection Authority (DPA) te verstaan. De Nationale DPA’s, zoals in Nederland het College Bescherming Persoonsgegevens, worden door één European Data Protection Board (EDPB) gecoördineerd.
  Uitzondering hierop kan wetgeving met betrekking tot werknemersgegevens zijn.
 • Uitgebreidere privacy notices. Eisen aan privacy notices worden aangescherpt: bewaartermijnen van persoonlijke gegevens, contactgegevens van de organisatie en contactgegevens van de Data Protection Officer moeten duidelijk vermeld worden.
 • Privacy als Default. Privacy by Design wordt verplicht. Waar gebruikers hun privacy settings zelf kunnen aanpassen moeten deze settings als standaard op het hoogste niveau worden ingesteld.
 • Data Protection Officer wordt verplicht. Organisaties die persoonlijke gegevens van meer dan 5.000 data subjects (personen) per jaar verwerken, als ook alle overheidsorganisaties, moeten een DPO aanstellen. De DPO moet onafhankelijk zijn en zowel kennis hebben van Privacy-wetgeving, Informatiebeveiliging als Risicomanagement.
 • Privacy (Impact) Assessments worden verplicht. Regels omtrent het uitvoeren van privacy-risico onderzoeken vooraf en het mitigeren van die risico’s worden strenger. Assessments moeten periodiek worden uitgevoerd.
 • Toestemmingseisen worden hoger. Voordat gegevens verwerkt mogen worden moet het data subject (de persoon) expliciet op basis van volledige informatie akkoord geven. Voor kinderen jonger dan 13 jaar moet de voogd/ouder deze toestemming geven. Toestemming moet altijd weer ingetrokken kunnen worden. Data controllers/processors (organisaties) moeten kunnen aantonen dat deze toestemming daadwerkelijk gegeven is.
 • Meldplicht datalekken. Voor zover nu bekend lijkt dit erg op de wet zoals die per 1 januari 2016 in gaat. Voor Nederland is dit dus geen wijziging, hoewel de details kunnen afwijken.
 • Hogere boetes. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot 1.000.000 euro (of 2% van de jaaromzet als dit bedrag hoger is).
 • Recht op verwijdering gegevens. Data subjects kunnen onder bepaalde omstandigheden eisen dat hun gegevens verwijderd worden (Right to be forgotten).
 • Data portabiliteit. Personen moeten hun persoonlijke gegevens kunnen downloaden in een voor hen begrijpelijk formaat. Bovendien moeten zij hun gegevens elektronisch kunnen overzetten naar een ander processing systeem.